תנאי השימוש באתר

תנאי השירות

אתר http://www.xchef.co.il ("האתר") הינו פלטפורמה לקישור ושיתוף משתמשים העוסקים בתחום הקולינריה והמזון ונועד לשמש מקום ייחודיי בו גולשים מעלים מתכונים וטיפים בבישול על בסיס ידע אישי / מקצועי.

הסכם זה הינו הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה המסדיר את תנאי השימוש באתר. השימוש שלך באתר מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים להלן והתחייבות לנהוג על פיהם בהקפדה ("ההסכם"). אנא קרא/י ההסכם זה בקפידה לפני שהנך משתמש/ת באתר ו/או נרשם/ת כחבר/ה בו. אנא שים/י לב כי הסכם זה יעודכן מפעם לפעם על ידי החברה וגרסא של הסכם זה תיכנס לתוקף עם פרסומה באתר. אם אינך מסכים/ה לקבל על עצמך את ההסכם, אנא אל תשתמש/י באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות את חברותך או גישתך לאתר בכל מקרה שלהפרת ההסכם על ידך. החברה תהיה רשאית, בכל עת, להמחות את זכויותיה וחובותיה באתר, באופן חלקי או מלא מבלי שתידרש לכך הסכמת משתמש כלשהו.

על ידי הרישום והצטרפות כחבר הינך מאשר כי הינך לפחות בן 18 שנים. על ידי שימוש באתר האינטרנטהינך מבטיח כי יש לך הזכות והסמכות להיכנס להסכם זה והינך מתחייב לציית לתנאיו. החברות באתר הינה לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש באתר לאחרים, להמחות או להעביר בדרך אחרת את חשבונך לכל אדם או גוף שהם.

רישום לאתר

אם תבחר להירשם לאתר, במהלך הרשמה לאתר, תתבקשו למלא פרטים מסוימים כגון שם משתמש ודואר אלקטרוני חוקי. כחלק מהחברות באתר, תקבלו לתיבת הדואר האלקטרוני שלכם, הודעות בנושאים שונים, תכנים שונים הקשורים לתכנים המופיעים באתר והודעות מערכת של האתר. הודעות אלו הנן חלק מהחברות ואינן ניתנות לביטול. המידע לא יועבר לשום גורם צד שלישי (כגון חברות פרסום וכדומה). במידה ותחליטו לבטל את החברות שלכם באתר, לא יישלחו אליכם יותר הודעות.

הנך מאשר/ת כי הנך מודע/ת לכך כי המידע אשר הנך חושף/ת בפני החברה נחשף מרצונך.

הצהרות והתחייבויות של חבר באתר

א. הינך אחראי באופן אישי לנכונות התוכן או המידע שתפרסם או תציג באתר. לא תהיה רשאי לפרסם באתר, או להעביר למשתמש אחר באתר, כל אינפורמציה שהינה בגדר לשון הרע, או אינפורמציה שהינה בלתי מדויקת, או פוגעת, או גזענית, או בלתי חוקיתאו כל אינפורמציה שיש בה כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק זכויות קניין רוחני, או זכות לפרטיות). החברה שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, למנוע רישום משתמש אשר אינו עומד בתנאים הנ"ל.

ב. תקשורת דואר אלקטרוני הנשלחת מהחברה או באמצעותה מיועדת להפוך את חווית הגלישה המקוונת שלך לנעימה. על ידי רישום לאתר, הינך מסכים לקבל הודעות באמצעות המערכת שלנו, לרבות, אך לא רק: הודעות דואר אלקטרוני המכילות הודעות על עדכונים, הודעות דואר אלקטרוני הכוללות פרסומות של צדדים שלישיים, הודעות דואר אלקטרוני המיידעות על קידום מכירות, והודעות דואר אלקטרוני על עדכוני שינויים באתר. אם אינך מעוניין לקבל מאתנו הודעות דואר אלקטרוני, אל תירשם לאתר.

ג. לחברה הזכות, על פי שיקול דעתה המוחלט, לדרוש ממך או לפעול בעצמה להסרה לאלתר מהאתר של כל תוכן שאינו עומד בדרישות הדין במדינת ישראל, או בתנאי השימוש של האתר, בין הקיימים ובין שיהיו רלוונטיים מפעם בפעם, או שיש בו משום פגיעה בזכויות הקניין של צדדים שלישיים כלשהם (לרבות זכויות קניין רוחני). עם קבלת דרישה כאמור מהחברה, עליך לפעול ללא דיחוי לקיים את דרישותיה של החברה ולהסיר את התוכן האמור מהאתר.

ד. הנך מודע לכך, כי יתכן ובעתיד, באופן זמני, לא יהיה האתר זמין וזאת בשל צרכי תחזוקה או צרכים אחרים.

ה. הנך מסכים/ה שהנך אחראי/ת לתוכן ולאיכות של המידע שסיפקת. הנך מצהיר/ה שהנך הבעלים או בעל/ת הזכות להשתמש או להציג את כל המידע. היה וימצא כי המידע שנמסר על-ידך איננו בבעלותך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים מידית את חברותך וזכויותיך, להסיר את התוכן האמור וכן לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להיגרם לחברה ממשתמשיה.

ו. הנך מסכים/ה כי את/ה בלבד תשא/י בכל האחריות והסיכון לכל נזק ו/או הפסד, שייגרמו לך בגין השימוש באתר.

ז. הנך מסכים/ה כי שימושך באתר כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים ולכן כל הפרה שלהן תהווה סיבה לסיום הסכם זה לאלתר, לפי שיקול דעתה של החברה ללא כל הודעה אליך. יודגש כי האחריות לפעול בהתאם לחוק ובכלל זה הוראות כל רשות ממשלתית, היא אחריותך הבלעדית. לחברה לא תהא שום אחריות, מכל סוג שהוא בעניין זה.

ח. הנך מסכים שלא:

· לעשות שימוש באתר בהקשר של מכתבי שרשרת, ספאמינג, דואר-זבל וכל דיוור לא מוזמן. או לעסוק בשכנוע, גיוס חברים או פרסום לחברים לקנייה או מכירה של שירותים או מוצרים כלשהם במסגרת האתר ללא הרשאה מהחברה.

· לאסוף מידע לגבי אחרים, לרבות כתובות של דואר אלקטרוני, ללא הרשאה מהחברה.

·  להעביר מידע אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צדדי ג' כלשהם.

·  להפיץ או לשכפל בדרך כל שהיא חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או מידע ששייך לבעל הקניין הרוחני, ללא הסכמת בעל הזכויות בקניין הרוחני.

·  להעביר חומר המכיל וירוסים""פצצות זמן""תולעים וכל חומר אחר שהינו מזיק.

·  להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש באתר, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל, הנוגעים להעברת מידע או תוכנה ממדינת ישראל.

·  לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או להפר אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות, המחוברות לאתר או להפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות.

זכויות קנייניות

הנך מודע/ת לכך כי התוכן, תוכנה, תצלומים, גרפיקה ו/אוכל חומר או מידע המוצגים בפניך באמצעות האתר ו/או מפרסמים (להלן: "החומר") מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. כל שימוש בלתי מורשה בחומר עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת. אינך רשאי/ת למכור, לשנות, לשחזר,להציג, להפיץ, או להשתמש במידע בכל צורה שהיא עבור כל מטרה ציבורית או מסחרית. שימוש בחומר בכל אתר אחר באינטרנט או ברשת תקשורת אחרת אסור בהחלט.

אחריות

הנך מסכים/ה בצורה מפורשת כי הנך נוטל/ת על עצמך את מלוא הסיכון הכרוך בשימוש בשירותי החברה, והחברה אינה אחראית בכל דרך שהיא בין במפורש ובין אם במשתמע, לרבות אחריות לגבי כשירותו למטרה מסוימת ו/או מקוריותו ואי הפרת זכויות על ידו. החברה אינה אחראית לכך שהאתר יעמוד בדרישותיך ו/או שהאתר יהיה ללא הפרעות, נקי מתקלות, מהיר, מאובטח וכיו"ב.

הנך מאשר שכל חומר או מידע שהנך מוריד תוך כדי שימוש באתר, נעשים על-פי שיקול דעתך, תוך לקיחת הסיכון שהנך אחראי עבור כל נזק למערכת המחשב שלך ו/או לכל מידע שיאבד כתוצאה מהורדת המידע ו/או החומר.

החברה אינה אחראית למידע, השונים השונה של צדדים שלישיים המוצע באמצעותה תוך באתר.

הגבלת אחריות

האתר מוצע לציבור כמות שהוא .("As Is")

האתר אינו אחראי למידע/תוכן/נתונים ו/או דיוקם הכלולים בתוכן. האתר לא יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן ו/או במוצרים הנמצאים ו/או המסופקים באתר או בכל מכשיר קצה כלשהו בו מופיעים תכני האתר.

התכנים אינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה/עצה/חוות דעת מקצועית.

החברה אינה מתחייבת, ואין באפשרותה להתחייב, כי האתר והמידע הכלול בו, נקיים משגיאות וטעויות, או חסינים מפני קלקולים, תקלות, כשלים או חדירה בלתי מורשית. מערכת האתר לא תשא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תשא מערכת האתר באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר ובמידע המוצגים או המסופקים באתר, או לשינויים שנעשו בחומר או במידע המוצג באתר או על-ידי צד ג' כלשהו. האחריות לאופן בו עושה המשתמש שימוש באתר הינה על המשתמש בלבד. החברה לא תשא באחריות לכל נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש באתר.

כמו כן, החברה לא תהיה אחראית על התכנים המועלים לרשת על ידי המשתמשים באמצעות הפלטפורמות השונות (המלצות גולשים, פורומים ואחרים). לחברה אין יכולת לשלוט ולפקח בצורה מלאה על כל התכנים המופיעים באתר. התכנים המועלים ו/או התגובות המתפרסמות במדורים השונים יהיו חשופים בכל רשת האינטרנט ולכן האתר אינו יכול להעריך אילו תגובות יתקבלו מפרסומן, לפיכך האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר מוטלת על המשתמש עצמו והחברה לא תישא בכל אחריות לתכנים אלה.

החברה לא תשא בכל אחריות בנוגע למידע המסחרי הקיים באתר לרבות באנרים, מודעות מסחריות, מוצרים המוצעים למכירה ו/או אחרים. האתר לא מבצע כל בדיקה באשר לאמיתותם ו/או דיוקם/ואו מהימנותם של הפרסומים. האחריות הבלעדית חלה על הגוף המפרסם. החברה אינה ולא תהיה צד לעסקה שעשויה ו/או תתבצע בין משתמשים לבין עצמם ובין משתמשים לבין מפרסמים, ולא תשא בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.

בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית כלפיך לכל נזק תוצאתי, נלווה, או ישיר (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות וכיו"ב), הנובעים מן השימוש באתר או היעדר יכולת להשתמש באתר, אף אם החברה או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של החברה כלפיך בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך לחברה (אם בכלל).

שיפוי

הנך אחראי/ת לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת מהשימוש באתר ומתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל הפסד, נזק, הוצאה (לרבות שכר טרחת עורך דין), הנובעים או הקשורים לשימושך באתר, לרבות, אך לא רק: (א) הפרה של תנאי הסכם זה, (ב) האשמות לפיהן חומרים שהינך מגיש לנו או שהינך מעביר לאתר מפירים או פוגעים בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, בסימן מסחרי, בסוד מסחרי או בקניין רוחני אחר או בזכויות אחרות של צד שלישי כלשהו, (ג) הפעילויות שלך בהקשר של האתר. שיפוי זה יחול ללא קשר לרשלנות של צד כלשהו, לרבות משופה כלשהו.

תכנים ברשת

כל עצה, הצעה, הבעת עמדה, תוכן, או אינפורמציה אחרת אשר תהיה נגישה באתר, אך כזו שלא הוצגה ישירות על ידי החברה הינה של מחבריהן והסתמכות עליה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

החברה שומרת על זכותה, ללא חובה מצידה, להשגיח על התוכן שהוצב בשטחים הגלויים לעין הציבור באתר. החברה תהיה רשאית להסיר כל אינפורמציה מעין זו, אשר לפי שקול דעתה הבלעדי, מפרה או שנטען שמפרה, את החוק או הוראות הסכם זה.

מבלי לפגוע בזכותה זו של החברה, הנך האחראי הבלעדי לתוכן של החומרים אשר תציב על גבי השטחים הגלויים לעין הצבור באתר, ובהודעות לחברים אחרים.

סיום ההתקשרות

המשתמש או החברה יכולים בכל עת, ללא כל סיבה מיוחדת, לסיים את ההתקשרות על פי הסכם זה. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, מובהר בזאת, כי החברה יכולה לסיים את ההתקשרות אם היא מאמינה כי הפרת את תנאי ההסכם, או אם היא מוצאת לנכון להפסיק להעניק את השירות המוצע. היה והחברה תמצא כי מודעה כלשהי באתר יוצרת אחריות לא רצויה עבורה היא רשאית לנקוט בכל האמצעים הדרושים על-מנת להפחית את אחריותה, לרבות מסירת פרטים אישיים של המשתמש/ת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל דבר שאינו עולה בקנה אחד עם האמור בהסכם זה וזאת בנוסף לזכותה להסיר כל חומר שמכיל מידע פוגע ולא יאה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות למשתמש בכל זמן שהוא, ולהסיר מודעות ופרסומות מכל סיבה מבלי לתת התראה בעניין.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל תרופה אחרת שלה זכאית החברה על פי כל דין. לאחר סיום ההתקשרות פוקעת כל זכות שימוש באתר לאלתר. החברה אינה מחויבת לשמור על התוכן. זכותך לעשות בחשבון שלך או להעביר לך כל מידע שהוא או לצד ג' בשמך.

הנך מסכים שעל-מנת לסיים את התקשרות עמך אין צורך לתת לך התראה מראש וכי הדבר ימנע ממך גישה לאתר לאלתר.

החברה שומרת לעצמה הזכות, למרות שסיימת עמה את ההתקשרות, להתקשר אליך או לשלוח לך דואר אלקטרוני. אם אין ברצונך לקבל דואר אלקטרוני מהחברה לאחר סיום ההתקשרות עמה, אנא צור קשר עם החברה בכתובת: info@xchef.co.il.

.

תנאים כללים

תנאי ההסכם כפופים לחוקיה ולעקרונותיה של מדינת ישראל ויפורשו בהתאם.

לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל, תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בקשר עם נושאי הסכם זה. כותרות הסעיפים שלהסכם זה נועדו לנוחיות הקריאה וההתמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו שלהסכם זה.

במידה ולא תצלח ידה של החברה לאכוף תנאי מתנאי ההסכם, לא יראה הדבר כאילו ויתרה על זכותה או על תנאי מתנאי ההסכם, ותשמר לה הזכות להגיב בהתאם לאותן הפרות.

הצדדים מסכימים כי במידה ובית המשפט ימצא לנכון להכריז כי תנאי מהתנאים איננו תקף הוא יעשה מאמץ לתת תוקף לכוונת הצדדים העולה מתוך התנאים, שאר התנאים יעמדו בתוקף מלא ומחייב.

שינויים באתר והפסקת השירות

מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית החברה לשנות את מבנה האתר, לרבות השירותים, מראה האתר, היקף וזמינות השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בשירותים אלה - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש לכל אדם ו/או משתמש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לכם כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המערכת בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצוע שינויים אלה או ככל הנובע מהם.

השירותים באתר ניתנים בלא תמורה כלשהי

החברה רשאית להפסיק מתן השירותים הנזכרים לעיל, כולם או מקצתם, ו/או את הפעלת האתר בכללותו – וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת שתחפוץ, ומבלי שיהא עליה להודיע על כך לכל גורם שהוא, מראש ו/או בדיעבד. הנכם מצהירים בזאת כי לא תהיה לכם כל תביעה, דרישה ו/או טענה בהקשר זה, כמו גם בכל אחד מההקשרים הנזכרים לעיל.

תלונות

על מנת לפתור בעיות הקשורות לאתר, עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת

info@xchef.co.il.

x